Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL IRUS C

Δύσφλεκτα υδραυλικά λιπαντικά νερού-γλυκόλης (κατηγορίας HFC) για χρήση σε εφαρμογές που βρίσκονται κοντά σε φλόγα ή υψηλές θερμοκρασίες. Η ποσότητα του περιεχόμενου νερού στην γλυκόλη είναι περίπου 40%.

Βαρέλι 209lt

ISO 6743-4 HFC, ISO 12922 HFC, DIN 51502 HFC 46